202017Th4
Khách hàng vay vốn tại ngân hàng có nguy cơ phải trả “lãi chồng lãi”

Khách hàng vay vốn tại ngân hàng có nguy cơ phải trả “lãi chồng lãi”

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, ngoài nghĩa vụ trả lãi chậm trả tính trên số dư tiền gốc chậm trả, người vay tiền còn có trách nhiệm trả lãi chậm trả tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Trước đây, khi khách hàng vay vốn tại…

Read More